Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Stavebné úrady a koronakríza – návrat do normálu (?)

Zavedenie mimoriadnych opatrení výrazne zasiahlo aj do činnosti stavených úradov. Lehoty boli predlžované, neuskutočňovali sa stavebné či územné konania, ako aj kolaudácie, pri ktorých sa stretáva väčší počet osôb.

Zdieľajte

Dôvodom bol najmä zákaz hromadných podujatí a súvisiace opatrenia. Je nutné poznamenať, že nie všetky stavebné úrady konali rovnako, niektoré naozaj aktívne hľadali spôsoby ako pokračovať v konaniach, aj keď s rôznou mierou obmedzení.

V praxi to prinieslo situácie, keď developer, alebo jeho dodávateľ, nemohli skolaudovať hotovú stavbu a odovzdať byty ich novým majiteľom. Dokončené a nevyužívané budovy si navyše vyžiadali ďalšie náklady na ich stráženie, inak sa stávali vďačnými objektmi pre zlodejov.

V súvislosti s ochorením COVID -19 novelizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR stavebný zákon a doplnilo ustanovenie § 142h Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 :

„Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad

  • a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
  • b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
  • c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.“

Dôležité je, že ministerstvo nezakázalo vykonávať konania podľa stavebného zákona. Ostatné opatrenia vyhlasovali hlavný hygienik, vláda SR a parlament. Ich dodržiavanie a uvoľňovanie nie je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby.

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa vzťahujú na prevádzky, služby a situácie vo vzťahu k ochrane verejného zdravia a majú všeobecnú platnosť vo vzťahu k verejnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa vyjadrenia MDV SR je zrejmé, že stavebné úrady môžu v čase krízovej situácie použiť taký postup, ktorý je pre konkrétny prípad najvhodnejší.

Ak sa teda stavebný úrad rozhodne vykonať ústne pojednávanie, môže postupovať analogicky podľa usmernenia ÚVZ SR č. OLP/4085/2020 o zákaze hromadných podujatí, v ktorom je uvedené, že tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorým sa súčasne ukladá povinnosť dodržiavať opatrenia uvedené na str. 3 uvedeného opatrenia.

V súčasnej situácii to znamená, že pri dodržaní predpísaných opatrení už dnes môžu stavebné úrady konať vo väčšine prípadov obdobne ako pred spustením mimoriadnych opatrení a po dobehnutí sklzu aj s dodržaním pôvodných zákonných lehôt. Táto správa určite poteší nielen developerov a stavebníkov, ale najmä bežných občanov, ktorí čakali na kolaudácie svojich bytov.

Odoberajte náš newsletter

Pridajte sa k ľuďom informovaným o rozvoji miest

Čítajte ďalej