Dôvodom bol najmä zákaz hromadných podujatí a súvisiace opatrenia. Je nutné poznamenať, že nie všetky stavebné úrady konali rovnako, niektoré naozaj aktívne hľadali spôsoby ako pokračovať v konaniach, aj keď s rôznou mierou obmedzení.

V praxi to prinieslo situácie, keď developer, alebo jeho dodávateľ, nemohli skolaudovať hotovú stavbu a odovzdať byty ich novým majiteľom. Dokončené a nevyužívané budovy si navyše vyžiadali ďalšie náklady na ich stráženie, inak sa stávali vďačnými objektmi pre zlodejov.

V súvislosti s ochorením COVID -19 novelizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR stavebný zákon a doplnilo ustanovenie § 142h Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 :

„Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad

Dôležité je, že ministerstvo nezakázalo vykonávať konania podľa stavebného zákona. Ostatné opatrenia vyhlasovali hlavný hygienik, vláda SR a parlament. Ich dodržiavanie a uvoľňovanie nie je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby.

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa vzťahujú na prevádzky, služby a situácie vo vzťahu k ochrane verejného zdravia a majú všeobecnú platnosť vo vzťahu k verejnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa vyjadrenia MDV SR je zrejmé, že stavebné úrady môžu v čase krízovej situácie použiť taký postup, ktorý je pre konkrétny prípad najvhodnejší.

Ak sa teda stavebný úrad rozhodne vykonať ústne pojednávanie, môže postupovať analogicky podľa usmernenia ÚVZ SR č. OLP/4085/2020 o zákaze hromadných podujatí, v ktorom je uvedené, že tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorým sa súčasne ukladá povinnosť dodržiavať opatrenia uvedené na str. 3 uvedeného opatrenia.

V súčasnej situácii to znamená, že pri dodržaní predpísaných opatrení už dnes môžu stavebné úrady konať vo väčšine prípadov obdobne ako pred spustením mimoriadnych opatrení a po dobehnutí sklzu aj s dodržaním pôvodných zákonných lehôt. Táto správa určite poteší nielen developerov a stavebníkov, ale najmä bežných občanov, ktorí čakali na kolaudácie svojich bytov.