Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Údaje prevádzkovateľa:

Inštitút urbánneho rozvoja (ďalej len IUR), Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovensko
email: info@iur.sk
IČO: 421 77 472
DIČ: 202 304 5695

IUR Vaše osobné údaje spracúva ak:

– ste zamestnancom spoločnosti, ktorá je alebo bola členom IUR

– ste sa zúčastnili podujatia IUR, prípadne ste sa na podujatie organizované IUR registrovali

– ste sa prihlásili na odoberanie newslettra IUR

– ste požiadali o zasielanie newslettra a informácií z IUR inou formou

– ste návštevníkom webovej stránky, ktorú vlastní IUR

– ste s IUR v právnom vzťahu

– ste členom partnerskej organizácie IUR

IUR spracúva nasledovné osobné údaje:

– Meno a priezvisko

– E-mailovú adresu

– V niektorých prípadoch telefónne číslo

– V niektorých prípadoch pracovné kontaktné údaje (názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH)

– V prípade právneho vzťahu spracúva IUR osobné údaje v zmysle tohto právneho vzťahu

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

– IP adresa

– cookies

Účel spracúvania osobných údajov zakotvených v Stanovách združenia Inštitút urbánneho rozvoja, ktorými okrem iného sú:

– zoskupovanie všetkých profesií zapojených do procesu urbánneho rozvoja a tvorby krajiny ako sú developeri, architekti, finančné inštitúcie, inžinieri, plánovači, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnutel’ností, stavebné firmy, zamestnanci samosprávnych a štátnych orgánov a iné zúčastnené strany podiel’ajúce sa na tvorbe životného prostredia,

– reprezentovať developerské odvetvie na verejnosti, na rokovaniach s orgánmi štátnej správy,

– zabezpečiť komunikáciu s médiami,

– zastrešovať profesionálny rozvoj a kontinuálne vzdelávanie svojich členov,

– podporovať ústretový a efektívny stavebný rozvoj, kvalitný komerčný a priemyselný development, dobré plánovanie, korektné praktiky a dostupné bývanie,

– pôsobiť na zlepšenie procesov tvorby životného prostredia formou podávania konkrétnych návrhov.

Doba spracovania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Kde IUR spracúva vaše osobné údaje:

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

Osobné údaje spracúva IUR v krajinách Európskej únie. Niektorí sprostredkovatelia, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

V niektorých prípadoch spracovávame vaše údaje s využitím služieb spoločnosti Google a MadMimi.

– Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení.

– IUR web stránka používa Google Analytics v základnom nastavení bez ukladania osobných údajov.

– Na základe vašej žiadosti spracovávame vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania newsletteru IUR. Vašu e-mailovú adresu zaraďujeme do databázy aj po účasti na akciách IUR, ak svoj súhlas s rozposielaním vyššie uvedených informácií potvrdíte svojim podpisom. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:
meno
priezvisko
e-mailová adresa

Z odoberania newslettera/noviniek je možné sa odhlásiť pri každej rozposielke kliknutím na príslušný link.

Ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými IUR disponuje sú chránené v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Aké sú vaše práva:

– Používateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

– Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

– Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu info@iur.sk.

– Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje.

– Používateľ má právo požiadať IUR o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané a IUR vám v lehote 30 pracovných dní doloží, aké vaše údaje spracúva.

– Používateľ má právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré IUR spracúva na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

– Používateľ má právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebude IUR Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

– Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov IUR vymaže všetky vaše osobné údaje, ktorými disponuje z databáz, ktoré prevádzkuje IUR a spracovatelia. Urobí tak do 15 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu: info@iur.sk.

– Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

– Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

– Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme.

– Prevádzkovateľ IUR je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.
Pre ochranu osobných údajov sme prijali a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov. Naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť prosím kontaktujte IUR na vyššie uvedenej emailovej alebo poštovej adrese.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018