Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt EVS

Inštitút urbánneho rozvoja so sídlom na Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, realizuje projektSkvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Výška poskytnutej finančnej podpory predstavuje sumu 120 039,81 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

Cieľom tohto projektu je skvalitnenie systému a optimalizácia procesov, ktoré predchádzajú výstavbe v hlavnom meste SR, v Bratislave. V rámci prvej aktivity projektu, experti skompletizujú a vypracujú analýzu existujúcej legislatívy a verejných politík, súvisiacich s územným plánovaním a povoľovaním výstavby. Výsledná analýza bude zameraná na identifikáciu súladu, prípadne nesúladu cieľov jednotlivých verejných politík a regulačných rámcov, ako aj rizika korupcie.

V druhej aktivite sa experti zamerajú na analýzu a hodnotenie reálneho stavu, ako sú vyššie uvedené politiky napĺňané, a to s dôrazom na ciele identifikované v predchádzajúcej aktivite. Paralelne experti zrealizujú aj prieskum korupčného správania medzi stavebníkmi, aj medzi samosprávou.

V závere experti zhodnotia či sa v praxi napĺňajú ciele verejných politík a identifikujú pozitívne a negatívne dopady pri jednotlivých cieľových skupinách. V tretej časti bude, s využitím postupov zabezpečujúcich intenzívnu participáciu cieľových skupín, spracovaný formálny dokument s popisom možností na zlepšenie činnosti mesta a mestských častí pri plánovaní povoľovaní novej výstavby.

Dokument bude odprezentovaný na konferencii a následne verejne pripomienkovaný. Po spracovaní pripomienok, experti predstavia finálny dokument na záverečnej konferencii.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na reformuj.sk

Výstupom prvej etapy projektu je analýza legislatívy a verejných politík vplývajúcich na povoľovanie novej výstavby v Bratislave. Závery analýzy spresňujú zameranie druhej aktivity projektu.

Aktuálne prebieha druhá etapa projektu, v ktorej analyzujeme nakoľko sa v praxi aplikuje existujúca legislatíva a verejné politiky. Za týmto účelom sme pripravili on-line dotazník pre stavebníkov a spoločnosti so skúsenosťami s povoľovacími procesmi v Bratislave. Týmto Vás prosíme o 5 až 10 minúť Vášho času na jeho vyplnenie. Dotazník je anonymný, preto maximálna úprimnosť je vítaná. Len tak budú výstupy z dotazníka naozaj relevantné. Dotazník možno vyplniť do konca októbra. Budeme radi ak link na dotazník postúpite aj ďalším stavebníkom z vášho okolia.

V tomto období začíname realizovať aj sériu štruktúrovaných rozhovorov so stavebnými úradmi, oslovíme magistrát a komunikujeme aj s pracovníkmi Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

V druhej polovici novembra zorganizujeme workshopy za účelom zistenie podrobnejších informácií o problémoch z praxe. Po spracovaní výstupov bude od februára 2019 nasledovať tvorba súboru opatrení na zefektívnenie povoľovacích procesov. O konkrétnych aktivitách Vás budeme priebežne informovať. 

POZVÁNKA

Inštitút urbánneho rozvoja Vás pozýva na worskshop

POVOĽOVACIE PROCESY V BRATISLAVE PROBLÉMY Z PRAXE

Pracovné stretnutie je súčasťou 2. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave. Účelom stretnutia je získať konkrétne informácie od stavebníkov a spresniť problémy, identifikované v predošlých aktivitách projektu.

Workshop sa ponesie v neformálnom duchu, aby sa mohli čo najotvorenejšie pomenovať problémy, poukázať na konkrétne príklady, ktoré sa stanú základom ďalšej argumentácie.

Stretnutie je otvorené všetkým, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti.

termín:                 29.11.2018 (štvrtok) od 8:30 do 10:00

miesto:        Brasserie LaMarine, Eurovea Galleria, Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať prostredníctvom on line formulára do 23.11.2018.

Účasť je bezplatná.

POVOĽOVACIE PROCESY V BRATISLAVE

PROBLÉMY Z PRAXE

 

Dňa 29. 11. 2018 sa v Brasserie La Marine v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie IUR. Workshop bol súčasťou 2. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia developerov a stavebných firiem a v neformálnej diskusii spresnili a doplnili problémy pri povoľovaní novej výstavby, ktoré sa identifikovali v predošlých aktivitách projektu.

WORKSHOP S PRACOVNÍKMI STAVEBNÝCH ÚRADOV

Dňa 13.12.2018 sa v priestoroch spoločnosti Squire Patton Boggs v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie IUR s pracovníkmi stavebných úradov. Workshop bol súčasťou 2. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia stavebných úradov z Devína, Devínskej Novej Vsi, Lamača, Karlovej Vsi,, Nového Mesta, Podunajských Biskupíc a spoločného stavebného úradu Rusovce, Jarovce a Čunovo.

Na stretnutí sa identifikovali a pomenovali konkrétne problémy, s ktorými sa pracovníci stavebných úradov stretávajú pri povoľovacích procesoch, či už v súvislosti s nejasnou legislatívou, jej aplikáciou v praxi, kvôli komplikovaným vzťahom medzi mestom a jednotlivými mestskými časťami, ale aj z dôvodov nekvalitne spracovanej dokumentácie na strane stavebníka.

POZVÁNKA

Legislatíva – workshop I – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) realizuje od apríla 2018 projekt Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

V rámci projektu sme v IUR analyzovali existujúce právne prostredie vrátane verejných politík, ako aj ich aplikáciu v praxi. Jedným zo zásadných problémov, ktoré sme identifikovali v oblasti legislatívy je už viac ako 40 ročný stavebný zákon, ktorý v spojení s množstvom noviel zákona, vyhlášok, ale aj inej legislatívy vytvára komplikovaný a len ťažko aplikovateľný systém.

V tretej aktivite projektu preto využívame príležitosť, ktorú prináša príprava novej legislatívy. Starý stavebný zákon má byť nahradený novým zákonom o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe. Oba zákony predstavilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a aktuálne sa nachádzajú v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Máme preto jedinečnú šancu v rámci projektu nielen navrhnúť úpravy legislatívy, ale aj priamo prispieť k jej čo najlepšej podobe podaním kvalitných pripomienok.

Pozývame Vás na wokrshop k pripravovaným návrhom zákonov, s cieľom vypočuť si Vaše názory, podnety a pripomienky. Časť z nich zapracujeme do pripomienok, ktoré podáme v rámci prebiehajúceho pripomienkového konania. Celkové odporúčania k novej legislatíve budú súčasťou výstupov projektu.

Workshop sa uskutoční dňa 2. mája 2019 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí) od 13.00 do 16.00.hod.

Program:

12:45 – 13:00 Registrácia účastníkov

13:00 – 13:10 Úvodná informácia k návrhom zákonov

13:10 – 14:30 Zákon o územnom plánovaní – diskusia a tvorba pripomienok

14:30 – 15:50 Zákon o výstavbe – diskusia a tvorba pripomienok

15:50 – 16:00 Stručná sumarizácia záverov a informácia o nadväzujúcich aktivitách

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

POZVÁNKA

Workshop I. – Proces posudzovania investičných zámerov

V súčasnosti možno pri významných investičných stavbách zhrnúť proces komunikácie medzi stavebníkom a mestom Bratislava o pripravovaných investičných zámeroch do troch základných častí:

1 – úvodná konzultácia zámeru s mestom,
2 – stanovisko k investičnému zámeru,
3 – záväzné stanovisko mesta pre potreby územného konania

Zároveň Magistrát hl. mesta SR Bratislavy prechádza transformáciou nielen vo vízii a vedení, ale i v štruktúre a v procesoch. V lete 2019 je avizovaný organizačný začiatok Metropolitného Inštitútu Bratislavy, na Slovensku bezprecedentne silného koncepčného pracoviska pre rozvoj mesta. Keďže vytvorenie efektívnejšieho a transparentnejšieho procesu získania záväzného stanoviska mesta bude jednou z úloh, ktorú bude musieť Bratislava zvládnuť, získanie spätnej väzby a podnetov od ďalších aktérov (stavebníkov, predstaviteľov odbornej verejnosti a iných) bude pre tento proces mimoriadne prínosné. Nakoľko prvé dve časti procesu nie sú upravené zákonom, pre zefektívnenie procesu je potrebné presnejšie upraviť túto etapu, ako aj jej súvislosť s následnou žiadosťou o záväzné stanovisko.

Cieľom prvého workshopu organizovaného ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“ je v bezpečnom, medzisektorovom priestore poskytnúť spätnú väzbu na prvú a druhú fázu získavania záväzného stanoviska od magistrátu.

V úvodnej časti workshopu budú účastníci oboznámení s výsledkami nedávnej analýzy IUR o teórii a praxi v povoľovacích procesoch v meste Bratislave, následne sa predstavia východiská mesta i s ohľadom na tvorbu Metropolitného Inštitútu Bratislavy. V druhej časti workshopu budú účastnici rozoberať podnety a opatrenia rôzneho druhu pre zefektívnenie a ztransparentnenie procesu konzultácie a získanie stanoviska k investičnému zámeru.

Proces žiadosti o záväzné stanovisko bude predmetom druhého workshopu.

Workshop sa uskutoční dňa 9. mája 2019 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí) od 9.00 do 12.00.hod.

Program:

9:00 – 9:10 Prezentácia účastníkov

9:10 – 9:20 Úvodné slovo organizátorov a predstavenie účastníkov workshopu

9:20 – 9:45 Teória a prax povoľovacích procesov v meste Bratislava, predstavenie
výstupov z analýzy IUR a spätná väzba k analýze

9:45 – 9:55 Informácia o aktuálnom stave procesov, predstavenie zámerov mesta, Mesto Bratislava

9:55 – 10:10 Diskusia – Q&A
Prečo mesto vníma proces pred podaním žiadosti o záväzné stanovisko ako potrebný? Aké sú očakávania mesta? Ako zvýšiť kvalitu výstavbou prostredníctvom koncepčných dokumentov, či iných opatrení?
Ako (aké požiadavky) sú na optimalizovaný odporúčaný/požadovaný proces posúdenia investičného zámeru?
Aké sú očakávania developerov od procesu? Čo vnímajú ako prínosy a čo ako riziká?

10:10 – 10:20 PRESTÁVKA

10:20 – 11:20 Skupinová práca – návrh rozličných opatrení a postupov vedúcich
k zlepšeniu funkčnosti procesu

11:20 – 11:35 Prezentácia výstupov z jednotlivých skupín

11:35 – 11:50 Sumarizácia výstupov organizátormi, ďalšie kroky a ukončenie
workshopu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Dňa 2. mája 2019 sa v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave uskutočnil workshop, ktorý bol súčasťou 3. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili developeri, zástupcovia stavebných firiem, pracovníci magistrátu a stavebných úradov.

Témou workshopu bolo predstavenie návrhov nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe a diskusia o ich možných vylepšeniach. V diskusii zazneli podnetné pripomienky k obom zákonom, ktoré následne IUR spracuje.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Dňa 9. mája 2019 sa v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave uskutočnil v poradí druhý workshop, ktorý bol súčasťou 3. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili developeri, zástupcovia stavebných firiem, pracovníci magistrátu a stavebných úradov.

Témou workshopu bol proces posudzovania investičných zámerov. Po úvodonom slove organizátorov sa predstavili výstupy z analýzy IUR a zámery mesta. V skupinovej práci zazneli návrhy rozličných opatrení a postupov, ktoré by mali viesť k zlepšeniu funkčnosti procesu. Podnetné pripomienky následne IUR spracuje a bude ďalej komunikovať s účastníkmi workshopu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Pozvánka – Workshop – aktualizácie územného plánu

Územný plán hl. mesta SR Bratislava je medzi často diskutovaný dokument, či už na odbornej, alebo laickej úrovni. Pri hodnotení platného územného plánu mesta sa veľmi často objavujú sťažnosti na nedostatok jeho flexibility. Je to celkom prirodzené, pretože život často prináša také nové zámery na využitie územia, s ktorými obstarávateľ a spracovateľ v dobe spracovávania a schvaľovania nemohli počítať. Územný plán nemôže predpovedať všetky možné budúce stavy či požiadavky a podmienky v území.

Flexibilita by však nemala vychádzať z možnosti „ohýbania“ platných regulatívov, ale z ich udržiavania v aktuálnom stave.

Obstarávateľ územného plánu môže pristupovať k aktualizácii územného plánu z vlastnej iniciatívy, alebo aj na základe podnetov od fyzických, alebo právnických osôb.

Cieľom workshopu, na ktorý vás pozývame a ktorý organizujeme ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“ je v bezpečnom, medzisektorovom priestore navrhnúť odporúčania ako čo najkvalitnejšie podať žiadosť o zmenu územného plánu tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere uľahčilo ďalšie spracovanie obstarávateľovi územného plánu.

Workshop bude vedený skúseným urbanistom, autorom a spoluautorom mnohých územných plánov – Ing. Arch. Ľubomírom Klaučom. Zúčastnia sa aj odborní pracovníci z magistrátu hl. mesta SR Bratislave.

Termín workshopu: 24. júna 2019, od 13:00 do 16:00 hod.

Miesto konania: Slovenský syndikát novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí),
Župné námestie 7, 815 68 Bratislava

Program:

13:00 – 13:10 Prezentácia účastníkov

13:10 – 13:20 Úvodné slovo organizátorov, predstavenie účastníkov workshopu

13:20 – 13:40 Predstavenie zaužívaného postupu pri iniciovaní zmien územného
plánu

13:40 – 14:20 Diskusia o aktuálnej situácii, pohľad mesto, mestská časť,
stavebníci, prvé návrhy

14:20 – 14:30 Kávová prestávka

14:30 – 15:45 Skupinová práca – návrh postov vedúcich
k zefektívnenie procesu

15:45 – 16:00 Sumarizácia výstupov, ďalšie kroky a ukončenie workshopu

V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom formuláru:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsn0pZiI_PmMFUmoW0kHGdOQUPW4Gy8hkZurMQgdTDcLgK3Q/viewform

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Pozvánka – Workshop II – záväzné stanoviská
hl. mesta SR Bratislava

V súčasnosti možno pri významných investičných stavbách zhrnúť proces komunikácie medzi stavebníkom a mestom Bratislava o pripravovaných investičných zámeroch do troch základných častí:

1 – úvodná konzultácia zámeru s mestom,
2 – stanovisko k investičnému zámeru,
3 – záväzné stanovisko mesta pre potreby územného konania

Zároveň Magistrát hl. mesta SR Bratislavy prechádza transformáciou nielen vo vízii a vedení, ale i v štruktúre a v procesoch. Do niektorých procesov má byť zapojený aj novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislava. Keďže vytvorenie efektívnejšieho a transparentnejšieho procesu získania záväzného stanoviska mesta bude jednou z úloh, ktorú bude musieť Bratislava zvládnuť, získanie spätnej väzby a podnetov od ďalších aktérov (stavebníkov, predstaviteľov odbornej verejnosti a iných) bude pre tento proces mimoriadne prínosné. K procesu „stanoviska k investičnému zámeru“ prebehol workshop dňa 9.5.2019.

Cieľom druhého workshopu, na ktorý Vás pozývame a ktorý organizujeme ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“ je v bezpečnom, medzisektorovom priestore poskytnúť spätnú väzbu a konštruktívne pripomienky k procesu podávania žiadostí a vydávania záväzných stanovísk hl. mesta SR Bratislava pre potreby územného konania.

V úvodnej časti workshopu budú stručne zosumarizované závery z prvého workshopu. Následne budú účastníci rozoberať podnety a opatrenia rôzneho druhu pre zefektívnenie a ztransparentnenie procesu vydávania záväzných stanovísk.

Workshop sa uskutoční dňa 25. júna 2019 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí) od 14:00 do 16:00 hod.

Program:

13:50 – 14:05 Prezentácia účastníkov

14:05 – 14:15 Úvodné slovo organizátorov, predstavenie účastníkov workshopu,
stručný informácia o výstupoch z prvého workshopu.

14:15 – 14:20 Informácia o aktuálnom stave procesov, predstavenie zámerov
mesta, Mesto Bratislava

14:20 – 15:50 Skupinová práca – návrh rozličných opatrení a postupov vedúcich
k zlepšeniu funkčnosti procesu

15:45 – 16:00 Sumarizácia výstupov, ďalšie kroky a ukončenie workshopu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.


V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom formuláru:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf85oyuTureHHSXJFEA_I-n1AUqFjX0fWIMOsHr58qn6vQhhQ/viewform

Dňa 24. júna 2019 sa konal workshop – aktualizácie územného plánu, ktorý IUR realizoval ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“. 

Cieľom stretnutia bolo v diskusii navrhnúť odporúčania ako udržiavať územný plán v aktuálnom stave a ako čo najefektívnejšie zvládnuť proces podávania, spracovania a prijímania jednotlivých zmien. Workshop viedol urbanista, autor a spoluautor mnohých územných plánov – Ing. Arch. Ľubomír Klaučo. Zúčastnia sa aj odborní pracovníci z magistrátu hl. mesta SR Bratislave.

Dňa 25. júna 2019 sa uskutočnil druhý workshop – záväzné stanoviská hl.mesta SR Bratislava. 


V úvodnej časti workshopu sa stručne zosumarizovali závery z prvého workshopu (stanoviská k investičným zámerom), zástupcovia magistrátu následne informovali o aktuálnom a pripravovanom stave. Následne účastníci rozoberali podnety a opatrenia rôzneho druhu, ktoré by mohli viesť k zefektívneniu procesu vydávania záväzných stanovísk.

Pozvánka na konferenciu

Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave

Inštitút urbánneho rozvoja Vás pozýva na konferenciu organizovanú v rámci projektu Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Na konferencii predstavíme materiál zameraný na návrh opatrení podporujúcich zefektívnenie povoľovania novej výstavby špecificky na území hl. mesta SR Bratislava. Aktuálna verzia dokumentu bude zverejnená na stránke IUR 17.10.2019. V tlačenej verzii bude k dispozícii účastníkom konferencie v deň jej konania.

Úlohou konferencie je predstaviť návrhy spracované Inštitútom urbánneho rozvoja v rámci Projektu a otvoriť odbornú diskusiu o ich doplnení, úprave či precizovaní do finálnej podoby. Konferencia bude mať formát troch panelových diskusií k témam Aktualizácia územného plánu, posudzovanie projektov magistrátom hl. mesta SR Bratislava a legislatíva.

V jednotlivých paneloch budú predstavené návrhy IUR v jednotlivých okruhoch a diskutované s pozvanými odborníkmi. Rovnako dôležitý bude aj priestor na reakcie z publika.

Konferencia sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 v Austria Trend Hotel (Vysoká 2A, 811 06 Bratislava) od 8:30 do 13:00 hod.

Vstup na konferenciu je po registrácii voľný.

Registrácia prostredníctvom online formularu.

Program:

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:15 Úvodné predstavenie materiálu

9:15 – 10:15 Panelová diskusia – Aktualizácie územného plánu

10:30 – 11:30 Panelová diskusia – Posudzovanie investičných zámerov hlavným mestom SR Bratislava

11:45 – 12:45 Panelová diskusia – Návrhy na zlepšenie legislatívy

12:45 – 13:00 Závery a ukončenie konferencie

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.iur.sk

Výstupom tretej aktivity projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“ je analýza Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave.

Nadväzuje na problémy identifikované v druhej aktivite Projektu a popísané v analýze „Teória verzus prax – Problémy pri povoľovaní novej výstavby v Bratislave“ z januára 2019.

Materiál ako taký je otvorený pripomienkovaniu, návrhom na doplnenie či inú úpravu. Viac o možnosti ako sa zapojiť do jeho tvorby uvádzame v závere. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí prispejú k návrhu ako zlepšiť a zrýchliť povoľovanie novej výstavby v Bratislave. Finálna verzia materiálu bude po ukončení pripomienkovania zverejnená v januári 2020.

Dňa 24. októbra 2019 sa uskutočnila konferencia „Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave, ktorú IUR organizoval v rámci projektu Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Úlohou konferencie bolo predstaviť a prediskutovať návrhy spracované Inštitútom urbánneho rozvoja v rámci Projektu a otvoriť odbornú diskusiu o ich doplnení, úprave či precizovaní finálnej podoby. Na konferencii sa diskutovali témy: aktualizácia územného plánu, posudzovanie projektov Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a legislatíva. Ku všetkým oblastiam zaznelo množstvo podnetných pripomienok, za ktoré Vám ďakujeme

Na konferencii sme predstavili materiál zameraný na návrh opatrení podporujúcich zefektívnenie povoľovania novej výstavby špecificky na území hl. mesta SR Bratislava.

Aktuálnu verziu v PDF a vo Worde nájdete vo vyznačených odkazoch.

Ako sme uviedli na konferencii, radi uvítame podnety na doplnenie a zlepšenie nami predložnsých návrhov. Vaše podnety nám môžete zasielať e-mailom na juraj.suchanek@iur.sk najneskôr do 13.12.2019. Ak máte záujem stretnúť sa k niektorej z tém uvedenej v materiáli, prosím vyplňte Vaše údaje vo formulári.

Radi sa s Vami stretneme individuálne, v prípade väčšieho záujmu zorganizujeme k danej téme aj workshop na spoločné rozdiskutovanie a doplnenie návrhov.

Pozývame Vás na konferenciu „Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave“, ktorú organizujeme v rámci projektu Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Konferencia sa uskutoční dňa 13. februára 2020 (vo štvrtok) v Hoteli TATRA (Nám.1.mája 5, 811 06 Bratislava) od 8:30 do 12:00 hod.

Na konferencii predstavíme finálny materiál zameraný na návrh opatrení odporujúcich zefektívnenie povoľovania novej výstavby špecificky na území hl. mesta SR Bratislava. V tlačenej verzii bude materiál k dispozícii účastníkom konferencie v deň jej konania, následne bude zverejnený aj v elektronickej podobe na stránke www.iur.sk

Úlohou konferencie je predstaviť finálne návrhy spracované Inštitútom urbánneho rozvoja v rámci Projektu a pokračovať v diskusii o krokoch, ktoré umožnia zavedenie návrhov do praxe. Konferencia bude mať formát troch panelových diskusií k témam Aktualizácia územného plánu, posudzovanie projektov magistrátom hl. mesta SR Bratislava a legislatíva.

V jednotlivých paneloch budú predstavené návrhy IUR k jednotlivým okruhom a diskutované s pozvanými odborníkmi. Rovnako dôležitý bude aj priestor na reakcie z publika.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formuláru.

Po registrácii je účasť bezplatná. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť.

Pozvánka v PDF.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnila konferencia „Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave, ktorú IUR organizoval v rámci projektu Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Úlohou konferencie bolo predstaviť finálny materiál zameraný na návrh opatrení podporujúcich zefektívnenie povoľovania novej výstavby špecificky na území hl. mesta SR Bratislava a v rámci diskusie prediskutovať návrhy spracované Inštitútom urbánneho rozvoja.

Na konferencii sa diskutovali témy: aktualizácia územného plánu, posudzovanie projektov Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a legislatíva. Ku všetkým oblastiam zaznelo množstvo podnetných pripomienok, za ktoré Vám ďakujeme.

K dispozícii sú aj prezentácie: Ako zlepšiť povoľovanie novej výstavby v Bratislave a Nový spôsob vydávania záväzných stanovísk HMSR.

Informácie o priebehu projektu budeme aktualizovať.