Bratislava si požičiava ďalšie peniaze, poplatky od stavebníkov sa využívajú málo

Bratislava, a jej mestské časti, môžu získavať významné zdroje z doteraz síce vyrubovaného, ale málo využívaného poplatku za rozvoj. Prorozvojová politika by tieto zdroje ešte výrazne zýšila. Minulý týždeň zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 9,3 mil. EUR v sume  výpadku dane z príjmov fyzických osôb, so štvorročnou splatnosťou […]