Už pred rokom sme upozorňovali na (ne)využívanie výnosov z poplatku za rozvoj (Poplatok za rozvoj priniesol Bratislavčanom 19 miliónov, použilo sa minimum). V minulom roku, aj keď sa niesol v znamení výrazných pandemických obmedzení, sa situácia vo využívaní zdrojov výrazne nezmenila. To, čo sa ale zmenilo bol výrazný nárast poplatku za rozvoj, ktorý v Bratislave vyrubili mestské časti. Výška vyrubených poplatkov presiahla   sumu vyzbieranú za predošlé tri roky spolu. Mesto a mestské časti však naďalej nie sú schopné získané desiatky miliónov eur reálne využívať.

V rokoch 2017 až 2019 bol na území Bratislavy vyrubený poplatok v celkovej výške vyše 19 miliónov eur. V rovnakom období sa ale využilo len 3,5 milióna eur. V minulom roku bola výška vyrubeného poplatku v Bratislave spolu až 21 miliónov eur. Využilo sa len necelých 3,5 milióna eur.

Od zavedenia poplatku do konca minulého roka tak zostali nevyužité zdroje vo výške vyše 33 miliónov eur. Je možné, že nie všetky tieto peniaze sú už na účte mesta a mestských častí, čo môže byť spôsobené napríklad úhradou poplatku v splátkach. V každom prípade, mesto a mestské časti by mali mať k dispozícii objem peňazí približne rovnaký, ako je výber dane z nehnuteľností za obdobie jedného roka (rozpočtovaná suma dane z nehnuteľností na rok 2020 bola v Bratislave vo výške 33,5 milióna eur).

Prečo a kto poplatok platil?

Na základe zákona o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015 Z.z. prijali všetky mestské časti v Bratislave všeobecne záväzné nariadenia, ktorými zaviedli poplatok na celé územie. Poplatok má slúžiť obciam ako jeden zo zdrojov na budovanie infraštruktúry najmä tam, kde novou výstavbou vzniká jej potreba.

Každý stavebník sa tak poplatkom za rozvoj pričiní aj za lepšie bývanie pre starousadlíkov. Mestské časti môžu výnos z poplatku využiť napríklad na budovanie miestnych komunikácií, parkov, zariadení starostlivosti o deti či sociálneho bývania. Vyrubenými poplatkami do rozpočtov mestských častí, ako aj do rozpočtu Bratislavy, pritekajú milióny eur od veľkých developerov, či malých stavebníkov.

Ako funguje prerozdeľovanie poplatku medzi mestskými časťami a mestom?

V princípe ide o veľmi jednoduché delenie. Zo sumy, ktorú vyrubuje mestská časť stavebníkom jej ostáva 68 % a zvyšných 32 % posiela na účet Bratislave. Dôležité je pripomenúť, že aj mesto musí použiť výnos z poplatku v tej mestskej časti, kde bol vyrubený. Len pre informáciu, mesto Bratislava začalo využívať svoj podiel až v minulom roku, a to vy výške 1 190 505,67 eur.

Koľko sa vybralo a minulo?

Inštitút urbánneho rozvoja oslovil bratislavské mestské časti a spracoval prehľadnú tabuľku v akej výške vyrubili poplatok za rozvoj v roku 2020 a v akej výške poplatok využili.

Mestská časťPoplatok vyrubený v r. 2020  (v EUR)Poplatok využitý v r. 2020  (v EUR)
Ružinov9 982 462,32663 755,22
Staré Mesto3 021 620,20601 500,00
Petržalka2 072 490,000
Lamač1 445 670,0021 045,26
Rača926 865,000
Devínska Nová Ves903 385,0021 045,26
Záhorská Bystrica752 559,00118 030,00
Nové Mesto741 373,46445 910,76
Karlova Ves373 624,430
Podunajské Biskupice296 045,000
Vrakuňa167 205,005 688,00
Dúbravka135 145,00217 123,00
Čunovo127 560,0016742,80
Vajnory58 975,000
Devín40 110,000
Jarovce35 280,00177 087,13
Rusovce10 095,800
Hl. mesto SR Bratislava1 190 505,67
Spolu:21 090 465,213 478 433,10  

Účely použitia poplatku sa líšili od kúpy starej radnice v Prievoze, cez rekonštrukciu domova seniorov, výstavbu detských ihrísk a obnovu športovísk, až po rekonštrukcie ciest. Podrobné informácie o čerpaní poplatku uvádzame nižšie.

Hl. mesto SR Bratislava

Rekonštrukcia domu seniorov Devínska Nová Ves350 000,00
Prestavba garáž. priestorov na šatne a technické zázemie – Lokomotíva Devínska Nová Ves35 000,00
Revitalizácia verejného priestoru Hanulova ulica – komplexná rekonštrukcia parku120 000,00
Rekonštrukcia ihriska na viac športovú plochu a výstavba nového ihriska v MČ Dúbravka80 000,00
Vybudovanie infraštruktúry v areáli Zemník (pontóny, vonkajšie ihrisko) – Slovenská kanoistika50 000,00  
Revitalizácia areálu Muničné sklady – objekt a okolie17 052,00
Rekonštrukcia športoviska na Ladzianského ul. MČ Nové Mesto90 000,00
Revitalizácia verejného priestoru – parčík Husova, Kolôiba103 453,67
Pokračovanie prestavby bikrosovej dráhy PumpPark, Háánova ul.60 000,00
Výstavba novej tribúny na štadióne futbalový klub Rača35 000,00
Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Kulíškova, MČ Ružinov90 000,00
Výstavba wokroutového ihriska na Hraničnej ul.6 000,00
Obnova školského športového areálu pri ZŠ Vazovova 468 200,00
Výstavba wokroutových prvkov na hasičksj stanici – Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto3 300,00
Obnova športového areálu ZŠ Rajčianska, MČ Vrakuňa62 500,00
Prestavba basketbalového ihriska v školskom areáli pri športovej hale MČ Záhorská Bystrica10 000,00
Výstavba workoutového ihriska MČ Záhorská Bystrica10 000,00

Spolu: 1 190 505,67 EUR

Nové Mesto

Revitalizácia športoviska Jelšová46 100,97
Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova I. etapa112 473,65
Vzbudovanie nových tried ZŠ a MŠ Cádrova25 452,78
Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici145 088,71
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Osadná72 975,18
Realizácia prekládky VN a prípojky NN pre výstavbu novej MŠ Teplická26 828,74
Dodanie a montáž detských prvkov a gumených zatrávňovacích rohoží – MŠ Teplická6 054,48
Rekonštrukcia sociálnych zariadení46 100,97

Spolu: 741 374,46 EUR

Ružinov

Kúpa radnice v Prievoze663 755,22  
Rekonštrukcia detského ihriska
Vypracovanie projektovej dokumentácie na plánované investície

Spolu: 663 755,22 EUR

Staré Mesto

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia komunikácií Panenská ul. a okolie87 400,00
Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Židovská, Michalská, Ventúrska50 200,00
Bežné výdavky463 900,00

Spolu: 601 500,00 EUR

Dúbravka

Projektová dokumentácia – Pešia zóna pri VÚB – DKD2 999,00
Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4138 800,00
Rekonštrukcia detských ihrisiek, zariaď. , školské dvory75 333,00  

Spolu: 217 123,00 EUR

Jarovce

Rekonštrukcia komunikácie177 087,13
Bežecká dráha v ZŠ, oprava schodiska a vybudovanie šachty v ZŠ, vybudovanie priečky v ZŠ
Rekonštrukcia strechy KD, rekonštrukcia vchodu KD
Prekládka verejného osvetlenia
Projekt cyklotrasy
Vsakovačky,
Posúdenie rozšírenia MŠ
ÚPZ Sever, vypraqcovanie projektu na vodovod,

Spolu: 177 087,13 EUR

Záhorská Bystrica

Rekonštrukcia škôlky30 000,00
Projektová dokumentácia nadstavby jedálne24 000,00
Kúpa pozemku „Pod vŕškami“64 030,00

Spolu: 118 030,00 EUR

Lamač

Projektová dokumentácia „Rozšírenie kapacít ZŠ“18 120,00
Detské ihrisko Podháj855,50
Rekonštrukcia telocviční v základnej škole2 069,66

Spolu: 21 045,26 EUR

Čunovo

Rekonštrukcia chodníka na Záhumennej ulici16 742,80

Spolu: 16 742,80 EUR

Vrakuňa

Obnova modrej lávky cez Malý Dunaj5 688,00

Spolu: 5 688,00 EUR

Ako vidíme, 3,5 milióna Eur bolo využitých na množstvo projektov, ktoré výraznou mierou dokážu zlepšovať život všetkých Bratislavčanov.

Veľká výzva pre samosprávy – efektívne využiť peniaze ktoré priniesla nová výstavba

Verejnosť dlhodobo vnímala najmä negatíva z novej výstavby. Dnes vidíme, že mestu a mestským častiam prináša obrovské zdroje na rozvoj potrebnej infraštruktúry. Je načase otvoriť odbornú diskusiu o ich efektívnom využití. Argument, že na nové škôlky, školy, zdravotnícke zariadenia, parky či kvalitné cesty nie sú peniaze už neplatí.