Hlavné mesto SR Bratislava pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na nákup 100 bytov pre účely náhradného nájomného bývania. V prípade nákupu bytov, ktoré ešte fyzicky neexistujú (sú aktuálne vo výstavbe alebo v povoľovaní) musí mesto postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v rámci prípravy na vyhlásenie verejného obstarávania sa rozhodli zrealizovať prípravne trhové konzultácie (PTK), aby získali, čo najlepší obraz o možnostiach trhu s bývaním v Bratislave. Prostredníctvom PTK dáva mesto možnosť developerom zapojiť sa do súťaže a za obojstranne výhodných podmienok byty pre mesto vybudovať.

Podľa Zákona o verejnom obstarávaní §25 ods. 1:

„Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.“

Mesto zverejnilo oznam o prípravných trhových konzultáciách
v Úradnom vestníku EÚ
vo vestníku UVO
a v systéme Josephine.

Prihlasovanie na PTK a rovnako aj komunikácia s firmami bude prebiehať cez systém JOSEPHINE (v linku vyššie je zverejnený formulár na prihlasovanie).

Konzultácie budú prebiehať formou online rozhovoru alebo formou vyplnenia dotazníka, podľa počtu prihlásených uchádzačov na vopred zaslané otázky. Priebeh konzultácii, výstupy aj závery budú zverejnene.

Viac informácií o procese nájdete aj v materiály ÚVO
Lehota na prihlásenie sa na PTK – 30.11.2021 16:00