Hlavné mesto nedávno predstavilo strategický dokument Bratislava 2030. Z materiálu a plánov vyplýva, že jednou zo zásadných tém v blízkej budúcnosti mesta bude jeho územný plán. Inštitút urbánneho rozvoja už podal podnet a v pripomienke navrhol doplnenie špecifického cieľa o jasné a termínované čiastkové ciele.

Ako mesto uvádza na stránke venovanej dokumentu:

„Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta. Hovorí o tom, ako bude Bratislava fungovať po roku 2030, ako v nej budeme žiť v kontexte klimatických zmien, ako budeme bývať, športovať, žiť kultúrou, a ako udržíme krok s ostatnými európskymi mestami. Jedná sa o kľúčový dokument, ktorý vypracovalo 120 odborníčok a odborníkov z rôznych oblastí. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi. Vďaka ním bude možné tieto ciele efektívne napĺňať.“

Po podrobnom preštudovaní vízie  sme zistili, že prierezovým prvkom jednotlivých kapitol je územný plán hlavného mesta. Práve ten je základným podkladom určujúcim ako sa bude Bratislava v budúcnosti rozvíjať a v akom prostredí budú žiť jej obyvatelia. Potreba nového územného plánu nie je nová téma, o neaktuálnosti platného územného plánu hlavného mesta už vieme dlho.

11 rokov procesu a stále málo

Možno viacerí čitatelia budú prekvapení, že poslanci mestského zastupiteľstva žiadali už “ už 30. júna 2011 vtedajšieho primátora Milana Ftáčnika „Bezodkladne začať proces obstarávania nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy“. Proces obstarávania nového územného plánu začať neodkladne už v júli 2011 a prípravné práce boli ukončené 30. 3. 2012. Napriek tomu je ale zrejmé, že nový územný plán stále nemáme a k významnému posunu v plánovanom časovom harmonograme v tejto oblasti nedošlo.

Dnes, o takmer 11 rokov neskôr, máme pred sebou strategický dokument Bratislava 2030, ktorý môže pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Aj podľa analytickej časti Bratislava 2030 „neaktuálny územný plán spomaľuje napĺňanie rozvojového potenciálu mesta“. V strategickej časti potom mesto jasne v kapitole „Dostupné mesto“ identifikuje prijatie nového územného plánu do roku 2030 ako kľúčové opatrenie pre dosiahnutie stanovených cieľov aj s konkrétnym špecifickým cieľom – ako „ŠC 15./ 1 Schválenie nového územného plánu“. Všetko by teda malo byť v poriadku a mali by sme sa tešiť na nový územný plán najneskôr o osem rokov.

Poučme sa z histórie

Pokus o nový územný plán sme už v hlavnom meste mali. Za takmer jedenásť rokov sme sa ale veľmi neposunuli. Dokument Bratislava 2030 nám (mestu, jeho voleným zástupcom, ale aj občanom, ktorí budú participovať) ukladá termín na povinný reparát. Rovnako potrebné je ale dodať, že lehotu nám dáva aj novo prijatý zákon o územnom plánovaní. Ten v §40, ods. 3 uvádza: “Územnoplánovaciu dokumentáciu schválenú do 31. marca 2024 je orgán územného plánovania povinný nahradiť územnoplánovacou dokumentáciou postupom podľa tohto zákona do 31. marca 2032 inak stráca platnosť dňom 1. apríla 2032.“.

Lehoty stanovuje tak návrh PHSR – Bratislava 2030, ako aj legislatíva. Aj keď ešte nepoznáme metodiku pre tvorbu územného plánu podľa nového zákona o územnom plánovaní, vieme už jasný postup krokov. Prípravu nového územného plánu si preto vieme rozvrhnúť na jednotlivé fázy a už teraz môžeme pracovať na niektorých podkladoch (napr. aktualizácie generelov a pod.). Stanovme si preto jasné míľniky, aby sa nestalo že v roku 2030 budeme v rovnakej situácii ako v súčasnosti.

Podnet na doplnenie Bratislava 2030

Do 03. júna  môže verejnosť zasielať pripomienky k materiálu Bratislava 2030. Inštitút urbánneho rozvoja už využil túto príležitosť a v pripomienke navrhol doplnenie špecifického cieľa „ŠC 15./ 1 Schválenie nového územného plánu“ v strategickej časti dokumentu o jasné a termínované čiastkové ciele. Nakoľko príprava nového územného plánu prekrýva viacero volebných období, musí byť počas tohto obdobia zrejmé a kontrolovateľné či reálne smerujeme k vytýčenému cieľu.

Napriek veľkému úsiliu súčasného vedenia magistrátu aktívne pracovať s územným plánom dnes nevieme, aká bude situácia v nasledujúcich volebných obdobiach. Bez jasných míľnikov sa nám môže stať (aj keď dúfam a verím že sa tak nestane), že v roku 2030 len skonštatujeme, že cieľ nebol dosiahnutý. Ešte horšie by ale bolo, ak by Bratislava nemala nový územný plán ani v roku 2032 av zmysle zákona by bol príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska samosprávny kraj na podklade Koncepcie územného rozvoja regiónu. Využime preto možnosť spresniť Bratislava 2030 tak, aby bolo možné napĺňanie jeho cieľov priebežne sledovať.