Schválenému dokumentu by sme radi vyjadrili podporu, nakoľko komplexne reaguje na najväčšie a najčastejšie problémy Bratislavy, ktorým sa aj v IUR venujeme a snažíme sa na nich upozorňovať na našom blogu.

Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030 uvádza „základným predpokladom vysokej úrovne života je dostupnosť kvalitného bývania. Bratislava má dlhodobo problém s nedostatkom bytov na trhu a ich rastúcimi cenami, čím sa stáva kvalitné bývanie ťažšie dostupné pre široké skupiny obyvateľstva.“ V IUR zastávame názor, že základným predpokladom kvalitného života je dostupnosť bývania pre obyvateľov, zvýšenie počtu bytov zlepší ich dostupnosť a prispeje aj k zmierneniu rastu cien nehnuteľností v hlavnom meste.

Ako mimoriadne dôležité vnímame aj konštatovanie že „Zvyšovanie ročného prírastku počtu bytov je nevyhnutné na spomalenie rastu cien bytov a zlepšenie dostupnosti bývania. Súčasná miera prírastku nových bytov nie je dostačujúca na dosiahnutie európskeho štandardu v rozsahu bytového fondu“.

Samozrejme, rýchlosť a rozsah výstavby je podmieňovaná mnohými faktormi. Koncepcia, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo, prehľadne analyzuje hlavné problémy. Neostáva len pri konštatovaniach, ale obsahuje aj pomerne podrobne rozpracovanú návrhovú časť. Mesto dlhodobo potrebuje aktualizáciu územného plánu, zrýchľovanie povoľovacích procesov či navýšenie počtu bytových jednotiek.

Ako autori uvádzajú: „Z tejto koncepcie musia následne vychádzať ďalšie analytické a strategické dokumenty, ktoré detailne popíšu spôsob, akým chce mesto dosiahnuť svoje ciele.“

Teší nás, že sa hlavné mesto má záujem v oblasti rozvoja bývania, okrem iného, zvyšovať dôveru a intenzitu komunikácie medzi samosprávou a súkromným sektorom. V IUR si plne uvedomujeme dôležitosť transparentnej spolupráce. Veríme, že prijatie tejto Koncepcie, ako aj následných analytických a strategických dokumentov, ďalej zlepší spoluprácou mesta a stavebníkov a spoločne budeme môcť zlepšovať dostupnosť bývania v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.